مِـن لا يِبِيك خلَّــه

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">
	<br class="Apple-interchange-newline" />
	<font size="4">مِـن لا يِبِيك خلَّــه&nbsp; &nbsp;لِلمِزَاهيد تــــوَّاق</font></div>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">
	<font size="4">يِرخِص عِلـــــومَه&nbsp; &nbsp;والحياه مَعه مُمِــلة</font></div>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">
	<font size="4">ومن يِحتِويك كِلها&nbsp; &nbsp; الدنيا معه إشــراق</font></div>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">
	<font size="4">وإبذِل لـه الغــالي&nbsp; &nbsp; وعِـش معـه بِدلّه</font></div>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">
	<font size="4">والعـمر كِلـه تَـراه&nbsp; &nbsp; لحظات وإفــــرَاق</font></div>
<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;">
	<font size="4">عِــش بِحسنَهـــا&nbsp; &nbsp;وأهجِـر الزعل كِلَّه</font></div>
, Her Highness Sheikha Khawla Bint Ahmed Khalifa Al Suwaidi,Khawla Sheikha, Sheikha Khawla,خوله, Khawla Suwaidi,Khawla, khawla al sowaidi,khawla sowaidi,Khawla Al Suwaidi,National Poetry, Poetry, Arabic poems, Arab poet,Arab calligrapher,Arab artist,خوله السويدي, khawla alsuwaidi,khawla al suwaidi, peace and love exhibition at saatchi gallery london, peace & love,arabic poem,arabic poetry,peace and love, peace ,love, sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,khawla  al suwaidi,khawla  alsuwaidi, khawla, خوله السويدي , خوله بنت احمد بن خليفه السويدي , خوله   احمد   السويدي


مِـن لا يِبِيك خلَّــه   لِلمِزَاهيد تــــوَّاق
يِرخِص عِلـــــومَه   والحياه مَعه مُمِــلة
ومن يِحتِويك كِلها    الدنيا معه إشــراق
وإبذِل لـه الغــالي    وعِـش معـه بِدلّه
والعـمر كِلـه تَـراه    لحظات وإفــــرَاق
عِــش بِحسنَهـــا   وأهجِـر الزعل كِلَّه

مِـن لا يِبِيك خلَّــه   لِلمِزَاهيد تــــوَّاق
يِرخِص عِلـــــومَه   والحياه مَعه مُمِــلة
ومن يِحتِويك كِلها    الدنيا معه إشــراق
وإبذِل لـه الغــالي    وعِـش معـه بِدلّه
والعـمر كِلـه تَـراه    لحظات وإفــــرَاق
عِــش بِحسنَهـــا   وأهجِـر الزعل كِلَّه
, Her Highness Sheikha Khawla Bint Ahmed Khalifa Al Suwaidi,Khawla Sheikha, Sheikha Khawla,خوله, Khawla Suwaidi,Khawla, khawla al sowaidi,khawla sowaidi,Khawla Al Suwaidi,National Poetry, Poetry, Arabic poems, Arab poet,Arab calligrapher,Arab artist,خوله السويدي, khawla alsuwaidi,khawla al suwaidi, peace and love exhibition at saatchi gallery london, peace & love,arabic poem,arabic poetry,peace and love, peace ,love, sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,khawla al suwaidi,khawla alsuwaidi, khawla, خوله السويدي , خوله بنت احمد بن خليفه السويدي , خوله احمد السويديHome | Biography | Articles | Poems | Exhibitions | Songs | Contact Us |